February 5, 2023

เลขเด็ด หวยดัง

แชร์ข่าว หวยดัง หวยเด็ด หวยซอง อาจาร์ยดังทั่วไทย

เงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” และให้เพิ่มอีก 15,000 รวมถึง 4-6 เดือน

มว. คลังได้ตอบนักข่าว เรื่องเงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” และให้เพิ่มอีก 15,000 รวมถึง 4-6 เดือน

มว. คลังได้ตอบนักข่าว เรื่องเงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” และให้เพิ่มอีก 15,000 รวมถึง 4-6 เดือน

เงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” และให้เพิ่มอีก 15,000 รวมถึง 4-6 เดือน วันนี้ นั้นเราจะได้ ม าติดตามก รณีที่ รมว.คลัง ตอบกลับนักข่าว ด้วยการปฏิเสธ ตอบกลับ คำถาม ว่าจะจ่ายเงิน เยียว โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” อีก 15,00 บาท รวมเดือน 4-6 ต่อหรือไม่ ระบุชัด ต้องรอดู ส ถานการณ์เป็นหลั ก ก่อน

วันที่ 16 พ.ค. 63 ก็ ได้มีราย งานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมน ตรีว่าการกระทรว งการคลัง ได้ เดินทางเข้าตรวจ เยี่ยมการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้อ งประชาชน ในมาตรก ารเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท ที่ กรมประชา สัมพันธ์

โดย ที่ ได้เข้าไป พูดคุยและสอบ ถาม ปัญหาของพี่น้องป ระชาชนที่เดินทางมารอยื่นเรื่อง พร้อม กับ ชี้แจงถึงแ นวทางการแก้ไขปัญหาของคนที่ได้เข้าไปพูดคุย เช่น มีบาง คนที่ยื่นทบทวนสิ ทธิ์และระบบตอบกลับว่าเป็นเกษตรกร นายอุตตม และยัง ชี้แจงว่ าได้ให้ กระทรวงการคลัง เข้าไปดำเนินการตร วจสอบช่ วยเหลือแล้ว
นายอุตตม ยังได้ ให้สัมภาษณ์ ด้วยว่า ตั้งแต่วันจันทร์เป็น ต้นไ ปได้ประสานไปยังธ นาคารขอ งรัฐ คือ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อ ที่ ขอให้ช่วยเปิ ดพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 29 พ.ค. 63 เนื่องจาก ที่ได้ พบว่าปร ะชาชนที่มาร้องทุกข์ส่วนใหญ่มีปัญหา ได้รับสิทธิ์แล้ว แต่เงินยังไม่เข้าบั ญชี

ซึ่งอาจจะเกิดจาก การผูกบัญชีพร้อม เพย์ยังไม่เรียบร้อย จึงต้องให้ติดต่อธนาคารโดยตรง เพื่อดำเนิ นการแก้ไข ส่ วน ที่ ปั ญหาอื่น ๆ สามารถยื่นฝากไว้กับธนาคารได้โ ดยตรงเช่นกัน
สำหรับยอดผู้ที่ ได้รับสิทธิ์ ดังกล่าวนั้น ขณะนี้มีแล้ว กว่า 14 ล้านคน และทยอยจ่ายเงินไปแล้ว ส่วนค นที่ยัง ไม่ได้เข้าหลั กเกณฑ์ช่ว ยเหลือเยียวยาในกลุ่มอาชีพอิสระ จะต้องต รวจสอบว่าเข้าเ กณฑ์ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐส่วนใ ด เพราะอีก ที่ ส่วนห นึ่งไปอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้ องเกษตรกรและก ลุ่มของประกันสังคม

อย่างไร ก็ตามแล้ว  นายอุตตม ยังขอไม่ตอบว่าจะมี การจ่าย เงินเยียวยาเดือนที่ 4, 5 และ 6 ในกรณีที่สถานการณ์ยังไม่คลี่ คลายหรือไม่ เนื่องจากต้องประเมินสถ านกา รณ์ได้ อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังตอบไม่ได้ว่าจะมีเงินเพียงพ อในการเยียวยาพี่ น้องประชาชนต่อไปหรือไม่ เนื่องจากทุกอย่างขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด

เรียบเรียงโดย เลขเด็ดหวยดัง